Zaproszenie na szkolenie „Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym – problemy diagnozy różnicowej”

Zaproszenie na szkolenie „Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym – problemy diagnozy różnicowej”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie

„Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym – problemy diagnozy różnicowej”

prowadzone przez p. dr hab. Jolantę Panasiuk, prof. UMCS.

Odbędzie się ono online w dn. 25.03.2023 r (sobota) w godz. 9:00-15:00.

Zapisy pod adresem: https://forms.gle/x2WqwGBAeRQk7DUx9

Streszczenie szkolenia

Obrazy zaburzeń rozwoju mowy uwarunkowanych czynnikami neurologicznymi opisane w literaturze przedmiotu i ujęte w ramy teoretycznych modeli zwykle odbiegają od objawów obserwowanych u poszczególnych dzieci. Dzieje się tak dlatego, że u dzieci czynniki patologiczne nakładają się na dynamiczne procesy rozwojowe, u dzieci pierwotny patomechanizm zaburzeń rozwojowych uruchamia wtórne mechanizmy doprowadzając do zakłócenia rozwoju różnych sfer rozwojowych, u dzieci następuje też kompensowanie objawów zaburzenia w wyniku procesów adaptacyjnych. Współwystępowanie tych zmiennych doprowadza do powstawania złożonych i zindywidualizowanych obrazów zaburzeń wieku rozwojowego i ich zmienności w kolejnych fazach rozwoju dziecka. Dlatego diagnozowanie logopedyczne dzieci chorych neurologicznie – ustalanie mechanizmu i zakresu zaburzeń rozwojowych jest zadaniem trudnym. W trakcie warsztatu analizie zostaną poddane czynniki doprowadzające do zaburzeń w rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie oraz wynikające stąd implikacje dla postępowania diagnostycznego i orzeczniczego. Problemy różnicowania zaburzeń wieku rozwojowego będą zilustrowane opisami przypadków.

Słowa kluczowe: ontogeneza mowy, alalia prolongata, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca, afazja epileptyczna, oligofazja, mutyzm wybiórczy, spektrum zaburzeń autystycznych

Program szkolenia

  1. Neurobiologiczne przyczyny zaburzeń rozwoju mowy
  2. Diagnoza kliniczna a rozpoznanie logopedyczne
  3. Diagnozowanie zaburzeń rozwojowych
  4. Problemy w różnicowaniu zaburzeń rozwoju mowy
  5. Obraz specyficznych i niespecyficznych zaburzeń rozwoju mowy
  6. Zaburzenia rozwoju mowy uwarunkowane środowiskowo
  7. Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy a trudności w czytaniu i pisaniu
  8. Zaburzenia rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie
  9. Zaburzenia rozwoju w związku z padaczką wczesnodziecięcą
  10. Sprzężone zaburzenia rozwojowe

Liczba godzin: 8 godzin

Termin: 25.03.2023 r., godz. 9:00 – 15:00

Adresaci szkolenia: logopedzi, psychologowie kliniczni, rehabilitanci

Cena: 200 zł/osobę

Zapisy pod adresem: https://forms.gle/x2WqwGBAeRQk7DUx9

Forma zajęć: Zajęcia są prowadzone on-line w formie wykładu z elementami konwersatorium oraz warsztatu. Wykład będzie ilustrowany opisami przypadków, analizą wyników wielospecjalistycznych badań oraz nagraniami video.

Szkolenie prowadzi:

Biogram:

Dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS w Lublinie, jest zatrudniona w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa, gdzie prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Opublikowała ponad 300 prac naukowych, w tym standardy postępowania logopedycznego w przypadkach zespołu zamknięcia, afazji pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych oraz zespołu Aspergera.  Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Logopedia” oraz członkiem kilku Komitetów Redakcyjnych i Rad Recenzenckich w czasopismach naukowych. Przez trzy kadencje pełniła funkcję sekretarza, od dwu kadencji jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, kieruje też pracą Zespołu Zaburzeń i Rozwoju Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego przez Prezydenta RP została odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST” (Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP.

POBIERZ PLAKAT SZKOLENIA