Dr hab. Ewa Wolańska

Dr hab. Ewa Wolańska – językoznawca i logopeda, specjalizuje się w zakresie geronto- i neurologopedii. Pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (pierwotnie w Instytucie Języka Polskiego, obecnie w Instytucie Polonistyki Stosowanej). Podejmuje badania z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Jest autorką pierwszej w Polsce monografii, stanowiącej analizę komunikacji tekstowej za pośrednictwem telefonu komórkowego. Opublikowała liczne rozdziały w monografiach oraz artykuły w czasopismach naukowych poświęcone zagadnieniom z obszaru grafematyki i grafetyki. Ponadto bada i opisuje zaburzenia mowy i języka u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi. Współautorka wersji eksperymentalnej „Zestawu prób do badania realizacji kompetencji językowej osób z chorobami otępiennymi”. Przez 10 lat kierowała Pomagisterskim Studium Logopedycznym UW. Wiceprzewodnicząca Oddziału Mazowieckiego PTL, członkini zarządu Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka oraz Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN. Współpracuje z Pracownią Gerontologopedii Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Laureatka nagrody indywidualnej Rektora UW za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. W ramach indywidualnej praktyki prowadzi diagnozę i terapię neuro- i gerontologopedyczną osób dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego powstałymi w wyniku udarów mózgu oraz chorób i zespołów otępiennych.