FORMULARZ RECENZJI ARTYKUŁU

    • FORMULARZ RECENZJI ARTYKUŁU

Formularz recenzji artykułu nadesłanego do 

Biuletynu Logopedycznego”

 

Tytuł artykułu:

 

 

Kod identyfikacyjny autora: ……………………………………………………………………………………………………..

 

Stopień (tytuł naukowy), imię i nazwisko oraz afiliacja Recenzenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…

I. Ocena treści i formy artykułu

  1. Poprawność metodologiczna

(układ artykułu, zastosowane metody badawcze, adekwatność literatury do tematu i jej aktualność)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Poprawność merytoryczna (stopień realizacji celu, oryginalność przedstawionych wyników badań, jasność wywodu, znaczenie dla nauki i wartość praktyczna, tj. wskazanie obszarów wykorzystania i możliwości implementacji)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Oryginalność problemu (sformułowanie problemu badawczego i celu, oryginalność /innowacyjność w stosunku do dotychczasowych badań, względnie zastosowań, aktualność)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Poprawność formalna i redakcyjna (tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, poprawna forma prezentacji, strona techniczna artykułu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

II. Komentarz dla autorów/sugerowane zmiany i poprawki (uwagi dla autorów, propozycje korekt w artykule i uzasadnienie oceny; w przypadku braku miejsca, prosimy o skorzystanie z kolejnej strony / drugiej strony kartki):

III. Rekomendacja Recenzenta (należy podkreślić właściwą opinię):

 

– tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci

– tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek

– tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania

– tekst nie nadaje się do publikacji

IV. Oświadczenie Recenzenta

Oświadczam, iż tematyka przedstawionego mi do recenzji artykułu mieści się w obrębie moich zainteresowań naukowych i nie są mi znane żadne okoliczności, które mogłyby powodować konflikt interesów w odniesieniu do recenzowanego artykułu lub jego Autora.

…………………………………………………

Data i podpis Recenzenta