INFORMACJE O CZASOPIŚMIE

Biuletyn Logopedyczny” jest organem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wysyłanym wszystkim jego członkom, adresowanym przede wszystkim do praktykujących logopedów. Od roku 2000 czasopismo wydawane było jako kwartalnik, a od roku 2008 wydawane jest jako rocznik. Na łamach „Biuletynu Logopedycznego” publikowane są artykuły naukowe dokumentujące wyniki najnowszych badań nad opisem rozwoju i zaburzeń mowy, znajdujące zastosowanie w metodyce postępowania logopedycznego w przypadku różnych jednostek patologii mowy, sprawozdania z ważnych wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w obrębie poszczególnych Oddziałów realizujących statutowe cele Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, recenzje wydawnictw naukowych z zakresu logopedii oraz pomocy logopedycznych. W „Biuletynie Logopedycznym” publikowane są prace logopedów – badaczy zajmujących się problematyką rozwoju i zaburzeń mowy, a także praktyków prezentujących rozwiązania metodyczne dotyczące procedur diagnozowania i terapii zaburzeń w komunikacji językowej zgodne z wynikami najnowszych badań. Każdy tom odznacza się zwartą konstrukcją tematyczną i ustaloną strukturą formalną podporządkowaną formule czasopisma.

W strukturze każdego tomu znajdują się artykuły naukowe o charakterze teoretycznym (prace przeglądowe i koncepcyjne) oraz praktycznym (wyniki badań empirycznych i procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w poszczególnych zaburzeniach mowy. Do czasopisma przyjmowane są także artykuły o charakterze studiów przypadków (wyniki badań empirycznych i procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w poszczególnych zaburzeniach mowy), omówienia i recenzje autorskich i wieloautorskich monografii z dziedziny logopedii i nauk pokrewnych

„Biuletyn Logopedyczny” (ISSN 16404491) jest indeksowany w następujących bazach:

  • BazHUm

  • ICI Journal Master List Index Copernicus

  • POL-index

„Biuletyn Logopedyczny” nie jest czasopismem punktowanym.