LOGOPEDIA 47-2

LOGOPEDIA 47-2

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2018

Strona tytułowa
English Version
Słowo wstępne
English Version
Laudacja z okazji 50-lecia pracy naukowej Pana Profesora Stanisława Grabiasa
Stanisław Grabias – Droga do świata
Dorobek naukowy
Spis treści
English Version

Kazimiera Krakowiak

Język w świetle badań nad komunikowaniem się dzieci z uszkodzeniami słuchu

DOI: https://doi.org/10.24335/sx5b-fw85
English Version

Alina Maciejewska

Semantyka znaku językowego w badaniach i praktyce logopedycznej

DOI: https://doi.org/10.24335/52k5-n523
English Version

Urszula Jęczeń

Sposoby organizacji wiedzy w języku. Przyczynek do diagnozy logopedycznej 

DOI: https://doi.org/10.24335/tzxp-k821
English Version

Jolanta Panasiuk

Neurobiologiczne mechanizmy zachowań emocjonalnych i wolicjonalnych a strategie terapii logopedycznej

DOI: https://doi.org/10.24335/swj7-9c40
English Version

Mirosław Michalik

Percepcja – rozważania metanaukowe i metalogopedyczne

DOI: https://doi.org/10.24335/dhwm-qw21
English Version

Tomasz Woźniak

Zaburzenia płynności mowy – stan badań i praktyki logopedycznej na początku XXI wieku

DOI: https://doi.org/10.24335/81pm-pr63
English Version

Anita Lorenc

Charakterystyka artykulacyjna polskich sybilantów retrofleksyjnych.Badanie z wykorzystaniem artykulografii elektromagnetycznej

DOI: https://doi.org/10.24335/73jv-ne58
English Version

Lilianna Konopska

Otologiczne i audiologiczne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją

DOI: https://doi.org/10.24335/18jg-nz14
English Version

Ewa Muzyka-Furtak

Zniekształcenia struktury wyrazu spowodowane uszkodzeniami słuchu. Problemy diagnostyczne

DOI: https://doi.org/10.24335/mvmg-sq19
English Version

Ewa Boksa, Aneta Poczęta

Funkcje orofacjalne u dzieci z asymetrią ułożeniową objętych wczesną interwencją terapeutyczną

DOI: https://doi.org/10.24335/z5hd-an20

Agnieszka Rosa

Ustalenie wzorców grafomotorycznych u dzieci 3–6,5-letnich w ujęciu badań własnych

DOI: https://doi.org/10.24335/bff6-jy48

Barbara Winczura

Zaburzenia współwystępujące z autyzmem – uwarunkowania rozwojowe, symptomy kliniczne i dylematy diagnostyczne

DOI: https://doi.org/10.24335/a831-7j64
English Version

Wojciech Lipski

Funkcjonalna diagnoza i terapia autyzmu w oparciu o werbalne zachowania sprawcze

DOI: https://doi.org/10.24335/s32h-ph41
English Version

Zbigniew Tarkowski, Aneta Kiepiela-Koperek

Wielopostaciowość mutyzmu wybiórczego a jego terapia

DOI: https://doi.org/10.24335/h1kg-wf54

Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski

Problemy terapeutyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – budowanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i poznawczej

DOI: https://doi.org/10.24335/t273-gc90
English Version

Olga Przybyla

Kompetencja narracyjna uczniów z zaburzeniem rozwoju koordynacji

DOI: https://doi.org/10.24335/m9sk-et10
English Version

Barbara Kamińska

Praca nad tempem mówienia w logopedii artystycznej i medialnej – potrzeby i możliwości

DOI: https://doi.org/10.24335/apkg-kz62
English Version

Marta Wysocka, Magdalena Kwaterkiewicz

Program terapeutyczny usprawniający ekspresję prozodii mowy

DOI: https://doi.org/10.24335/2y4q-hg06
English Version

Aneta Syta

Techniki muzykoterapii neurologicznej – przegląd i charakterystyka

DOI: https://doi.org/10.24335/e1dc-q691

Zdzisław Marek Kurkowski, Aleksandra Ptaszkowska-Poręba

Audiometria fonetyczna i jej zastosowanie w diagnozie osób z zaburzeniami wymowy

DOI: https://doi.org/10.24335/1eww-yr84
English Version

Danuta Pluta-Wojciechowska

O „czarach i sztuczkach” podczas wywoływania głosek w przypadku dyslalii obwodowej. Wyniki wstępnych badań efektywności terapii za pomocą SMURF

DOI: https://doi.org/10.24335/mt7t-mm47
English Version

Anna Kruczyńska-Werner

Rola środowiska rodzinnego i szkolnego w terapii dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

DOI: https://doi.org/10.24335/7dvm-t090
English Version

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

Sprawności grafomotoryczne dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – o potrzebie oceny szerokozakresowej

DOI: https://doi.org/10.24335/284g-9315
English Version

Paulina Mistal

Zależność zaburzeń mowy i osiągnięć szkolnych uczniów klas III szkoły podstawowej

DOI: https://doi.org/10.24335/59×5-1g93

Ewa Wolańska

Zaburzenia funkcji językowych i innych funkcji poznawczych w otępieniu semantycznym

DOI: https://doi.org/10.24335/4k6j-5s28
English Version

Ewa Niestorowicz

Rysunkowa wizja rzeczywistości w wypowiedziach niewidomego dziecka

DOI: https://doi.org/10.24335/12d2-1641
English Version

Urszula Mirecka, Emilia Kowal

Komunikowanie się osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym w świetle badań longitudinalnych

DOI: https://doi.org/10.24335/k3qm-hm57
English Version

Monika Łuszczuk

Wpływ skróconego wędzidełka języka na rozwój mowy dziecka. Opis przypadku

DOI: https://doi.org/10.24335/jv66-0139
English Version

Stanisław Grabias

Logopedia polska w stuleciu Polski Niepodległej. Trzy perspektywy rozwoju dyscypliny

DOI: https://doi.org/10.24335/1qrf-9×30

Kamila Bigos, Urszula Jęczeń

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesora Stanisława Grabiasa

DOI: https://doi.org/10.24335/zgfy-zh97

Aldona Kocyła-Łukasiewicz, Rec: Urszula Jęczeń, Językowa projekcja emocji w wypowiedziach dzieci w normie intelektualnej i dzieci z zespołem Downa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 431.

Merceli Klimkowski, Rec: Jolanta Panasiuk, Język a komunikacja w afazji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, ss. 402.

Andrzej Potemkowski, Rec: Aneta Domagała, Emilia Sitek, Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018, ss. 448.

Jolanta Panasiuk, Rec: Barbara Winczura (red.), Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017, ss. 280.

Stanisław Milewski, Rec: Aneta Domagała, Urszula Mirecka (red.), Metody terapii logopedycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, ss. 1094.

Emilia Kowal, Rec: Aneta Domagała, Urszula Mirecka (red.), Zaburzenia komunikacji pisemnej, Harmonia Universalis, Gdańsk 2017, ss. 918.

Renata Gliwa, Rec: Danuta Pluta-Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2017, ss. 463.

Alina Maciejewska, Lingwistyczno-logopedyczna lemniskata. O książce Profesora Stanisława Grabiasa: Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin 2019, ss. 365, wyd. IV uzupełnione.

Laudacja wygłoszona z okazji przyznania przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej doktoratu honoris causa Pani Profesor Teresie Skubalance

Laudacja wygłoszona z okazji przyznania przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej doktoratu honoris causa Panu Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu