LOGOPEDIA Tom 43-44, 2014-2015

LOGOPEDIA Tom 43-44, 2014-2015

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2014-15
43-44

Strona tytułowa,  „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 3
English Version

Strona redakcyjna, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 4.

Stanisław Grabias, Słowo wstępne, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 5-6.
English Version

Spis treści ,”Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 7-10.
English Version

Mirosław Michalik, Procedury postępowania logopedycznego w świetle teorii kompleksowego zarządzania jakością i jej instrumentów, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 13-32.
English Version

Tomasz Niestorowicz, Zjawisko interjęzyka w procesie przyswajania języka drugiego, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 33-42.
English Version

Danuta Pluta-Wojciechowska, Prototypowe doświadczenia orofacjalne,  „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 43-62.
English Version

Anita Lorenc, Radosław Święciński, Badania artykulacyjne głosek języka polskiego, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 63-86.
English Version

Ewa Muzyka-Furtak, Ewa Haman, Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTSR) w diagnostyce logopedycznej dzieci z uszkodzonym słuchem, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 87-107.
English Version

Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Pismo i wzory literopodobne w ocenie klinicznej dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 111-120.
English Version

Marta Wysocka. Czynniki wspomagające rozwój prozodyczny dziecka,  „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 121-133.
English Version

Maria Hortis-Dzierzbicka et al., Ocena foniatryczna kandydatów na studia logopedyczne – wyniki badań, spostrzeżenia, uwagi, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 135-147.
English Version

Barbara Sambor, Zaburzone wzorce połykania i pozycji spoczynkowej języka a budowa artykulacyjna głoskowych realizacji fonemów u osób dorosłych, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 149-188.
English Version

Magdalena Kozłowska, Kształcenie artykulacji po laryngektomii całkowitej,  „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 189-198.
English Version

Urszula Mirecka, Sprawność grafomotoryczna osób z dyzartrią. Na przykładzie dyzartrii w mózgowym porażeniu dziecięcym, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 199-215.
English Version

Maria Hortis-Dzierzbicka, Znaczenie diagnostyki endoskopowej w ocenie wpływu przerostu układu adenoidalnego gardła na rezonans nosowy i artykulację w wieku rozwojowym, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 217-225.
English Version

Helena Borowiec, Językowe środki porządkowania wiedzy o świecie w mowie sześcioletnich dzieci, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 229-242.
English Version

Urszula Jęczeń, Maja Sacewicz, Nazwy żywiołów w języku mężczyzny upośledzonego umysłowo. Próba definicji kognitywnej, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 243-256.
English Version

Jolanta Panasiuk, Reprezentacja świata u osób z afazją, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 257-279.
English Version

Ewa Niestorowicz, Wizja rzeźby w wypowiedziach osoby głuchoniewidomej, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 281-293.
English Version

Magdalena Bury, Dynamika obrazu zaburzeń językowych, poznawczych i emocjonalno-społecznych u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym,  „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 295-308.
English Version

Joanna Karpiczenko, Analiza zaburzeń językowych i wybranych funkcji poznawczych wśród osób chorych na schizofrenię, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 309-331.
English Version

Aneta Domagała, Powtórzenia w wypowiedziach determinowanych gatunkowo u pacjentów z otępieniem alzheimerowskim, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 335-345.
English Version

Wojciech Lipski, O potrzebie różnicowania osób z autyzmem i wpływie typologii autyzmu na terapię logopedyczną, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 347-365.
English Version

Aleksandra Matyjasek, Diagnoza neurologopedyczna i neuropsychologiczna w kontekście teorii interakcji. Studium przypadku mężczyzny z zaburzeniami ogólnomózgowymi, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 367-381.
English Version

Ewa Boksa, Zakłócenia komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z wadą ciała modzelowatego na tle zaburzeń komunikacji osób z dysleksją oraz
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – doniesienie z badań własnych, „Logopedia”, 20114-15, t. 43-44, s. 383-395.

English Version

Olga Przybyła, Zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego. Studium przypadku jedenastoletniego chłopca, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 397-414.
English Version

Lyudmyla Fedorovych, Розвиток і виховання дітей раннього віку: вивчення і прогноз, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 415-426.
English Version

Mirosław Michalik, Rec: Danuta Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego, Wyd. Ergo Sum, Bytom 2013, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 427-429.

Danuta Pluta-Wojciechowska, Rec: Urszula Mirecka, Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym. Segmentalna i suprasegmentalna specyfika ciągu fonicznego a zrozumiałość wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w mpd., Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 431-433.

Tomasz Woźniak, Rec: Mieczysław Chęciek, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska, Jąkanie. Skuteczne techniki płynnego mówienia, TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk 2014, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 435-437.

Marzena Kryszczuk, Rec: Zdzisław Marek Kurkowski, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 439-443.

Justyna Urban, Helena Borowiec, Dziecięce rozumienie świata (studium lingwistyczne), Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014,  „Logopedia”, 2014-15, t. 43-44, s. 445-449.