LOGOPEDIA Tom 46, 2017

LOGOPEDIA Tom 46, 2017

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2017
46

Strona tytułowa „Logopedia” 46, 2017, s.1.
English Version

Jolanta Panasiuk, Słowo wstępne, „Logopedia” 46, 2017, s. 2.
English Version

Antoni Bochniarz (1947–2017), „Logopedia”, 46, 2017, s. 9-12.

Spis treści, „Logopedia”, 46, 2017, s. 13-16.
English Version

Lilianna Konopska, Pre-, peri- i wczesne postnatalne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją, „Logopedia”, 46, 2017, s. 19-38.

Agata Michalska et al., Ocena czynności jedzenia i picia w mózgowym porażeniu dziecięcym na potrzeby postępowania logopedycznego, „Logopedia”, 46, 2017, s. 39-52.
English Version

Grażyna Jastrzębowska, Przebieg rozwoju mowy u dzieci z SLI-PE i LB – analiza porównawcza, „Logopedia”, 46, 2017, s. 53-72.
English Version

Maria Ostasz, Wiersze jako scenariusze ćwiczeń językowych, „Logopedia”, 46, 2017, s. 73-90.
English Version

Katarzyna Plutecka, Nurty rozwojowe w polskiej surdologopedii, „Logopedia”, 46, 2017, s. 93-104.
English Version

Zdzisław M. Kurkowski, Trudności słuchowe a ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego z perspektywy logopedii, „Logopedia”, 46, 2017, s. 105-112.
English Version

Olga Przybyla, W trosce o stan rozwoju wyższych funkcji słuchowych u dzieci – propozycja przesiewowych diagnoz na podstawie platformy APD Medical, „Logopedia”, 46, 2017, s. 113-126.
English Version

Anna Zwierzchowska, Katarzyna I. Bieńkowska, Znaczenie potencjału fizycznego i motorycznego dla rozwoju mowy dzieci z implantem ślimakowym – doniesienia wstępne, „Logopedia”, 46, 2017, s. 127-140.
English Version

Marta Wysocka, Luiza Mackiewicz, Muzyka i intonacja w percepcji dzieci korzystających z aparatów słuchowych, „Logopedia”, 46, 2017, s. 141-156.
English Version

Ewa Muzyka-Furtak, Wykorzystanie metody gniazd słowotwórczych w terapii surdologopedycznej, „Logopedia” 46, 2017, s. 157-172.
English Version

Urszula Ciszewska-Psujek, Zaburzenia językowe w uzależnieniu od alkoholu – w poszukiwaniu metodologii badawczej, „Logopedia”, 46, 2017, s. 175-192.
English Version

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Apraksja mowy, „Logopedia”, 46, 2017, s. 193-210.
English Version

Urszula Niekra, Wielojęzyczność u osób z zaburzeniami o typie afazji. Rekonesans zagadnień, „Logopedia”, 46, 2017, 211-218.
English Version

Klaudia Kluj-Kozłowska et al., Analiza jakościowa błędów nazywania oraz reakcji na podpowiedzi fonemiczne w różnicowaniu wariantów logopenicznego i niepłynnego afazji pierwotnej postępującej, „Logopedia”, 46, 2017, s. 219-238.
English Version

Ewa Humeniuk et al., Czy mózg się jąka?, „Logopedia”, 46, 2017, s. 241-254.
English Version

Tomasz Woźniak, Maja Sacewicz, Niepłynność mówienia u osób niepełnosprawnych intelektualnie, „Logopedia”, 46, 2017, s. 255-266.
English Version

Mirosław Michalik, Anna Cholewiak, Tempo wypowiedzi w oligofazji, „Logopedia”, 46, 2017, s. 267-284.
English Version

Katarzyna Kaczorowska-Bray et al., Logopedyczne aspekty starzenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Logopedia”, 46, 2017, s. 285-302.
English Version

Ewa Niestorowicz, Dotykowa percepcja płaskorzeźby. Audiodeskrypcja jako środek udostępniania sztuki niewidomym. Studium przypadku, „Logopedia”, 46, 2017, s. 305-320.
English Version

Urszula Jęczeń, Klaudia Drozd, Nazwy geograficzne w świadomości językowej osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Studium przypadku, „Logopedia”. 46, 2017, s. 321-336.
English Version

Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Lidia Perenc, Wiedza językowa słyszących dzieci niesłyszących rodziców. Studium przypadku, „Logopedia”, 46, 2017, s. 337-352.
English Version

Aneta Domagała, Rec: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, seria „Badania Interdyscyplinarne” nr 44, Poznań 2016, ss. 444, „Logopedia”, 46, 2017, s. 355-358.

Ewa Humeniuk, Rec: Zbigniew Tarkowski, A New Approach to Stuttering. Diagnosis and Therapy, Nova Science Publishers, New York 2017, ss. 215, „Logopedia”, 46, 2017, s. 359-360.

Mirosław Michalik, Rec: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Kompetencja i sprawność językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ss. 396, „Logopedia”, 46, 2017, s. 361-368.

Petar Sotirow, Rec: Gergana Padarewa-Ilijewa, Fonetyka akustyczna w badaniach zaburzeń komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Neofita Rylskiego w Błagojewgradzie, Błagojewgrad 2015, ss. 142, „Logopedia”, 46, 2017, s. 369-375.