LOGOPEDIA Tom 47-1, 2018

LOGOPEDIA Tom 47-1, 2018

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2018
47-1

Strona tytułowa, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 3.

Jolanta Panasiuk, Słowo wstępne „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 5-8.

Spis treści, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 9-12.

Urszula Mirecka, Emilia Kowal, Realizacja fonemowo-sylabowej struktury wyrazów w mowie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 15-38. DOI: https://doi.org/10.24335/VYBD-JY76

Pauina Krzeszewska, Emilia Mikołajewska, Stan badań nad współwystępowaniem przetrwałych odruchów pierwotnych oraz zaburzeń rozwoju mowy u dzieci, „Logopedia”, 47-1, 2018, 39-51. DOI: https://doi.org/10.24335/8YQD-JJ64

Monika Łuszczuk, Wpływ wybranych zaburzeń morfologiczno-czynnościowych w obszarze ustno-twarzowym na jakość artykulacji u dzieci w wieku 5–7 lat, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 53-69. DOI: https://doi.org/10.24335/ZN0B-JF37

Karolina Grabowska et al.,  „Logopedia”, Ocena wymowy i sprawności narządów artykulacyjnych u pacjentów z wadą szkieletową twarzy klasy III przed zabiegiem i po zabiegu ortognatycznym, 47-1, 2018, s. 71-95. DOI: https://doi.org/10.24335/8C1R-MY03

Magdalena Kozłowska, „Logopedia”, Rozwój językowy a rozwój psychomotoryczny dzieci z padaczką, 47-1, 2018, s. 97-106 DOI: https://doi.org/10.24335/204F-P828

Wojciech Lipski, Zaburzenia konotacji jako wskaźnik rozpadu systemu językowego, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 107-127. DOI: https://doi.org/10.24335/0GYS-N990

Aneta Domagała, Jak pacjenci z chorobą Alzheimera opisują osoby, miejsca i sytuacje? Charakterystyka trudności w zakresie komunikacji językowej w umiarkowanej fazie otępienia, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 129-144. DOI: https://doi.org/10.24335/Q5C3-CY36

Ewa Niestorowicz, Magdalena Szubielska, Wpływ deskrypcji dzieła sztuki na jego percepcję „Logopedia” 47-1, 2018, s. 145-155 DOI: https://doi.org/10.24335/93NV-1R85

Aneta Domagala,Urszula Mirec, Małgorzata Majch, Trudności w zakresie przebiegu czynności grafomotorycznych u dzieci z klas I oraz dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego „Logopedia” 47-1, 2018, s. 157-170 DOI: https://doi.org/10.24335/NJRY-H912

Tomasz Niestorowicz, Wiedza eksplicytna i implicytna w nabywaniu kompetencji gramatycznej w procesie przyswajania języka drugiego, „Logopedia”  47-1, 2018, s. 171-180. DOI: https://doi.org/10.24335/8MPK-BP72

Urszula Jęczeń, Metafory dziecięce inspiracją do zmiany myślenia o rozwoju poznawczym i terapii logopedycznej, „Logopedia” 47-1, 2018, s. 183-200. DOI: https://doi.org/10.24335/HQYB-0691

Andrzej Czernikiewicz, Tomasz Woźniak, Jąkanie a fobia społeczna – główne zagadnienia terapii biologicznej fobii społecznej, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 201-213. DOI: https://doi.org/10.24335/ZHDQ-M854

Zdzisław M. Kurkowski, Lateralizacja słuchowa – wybrane problemy diagnozy i terapii, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 215-230. DOI: https://doi.org/10.24335/GTA1-QA97

Anna Kruczyńska-Werner, Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – aktualne możliwości terapii dostępne w Polsce, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 231-245 DOI: https://doi.org/10.24335/ASP4-C842

Marta Wysocka, Magdalena Kwaterkiewicz, Program terapeutyczny usprawniający percepcję prozodii mowy, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 247-266. DOI: https://doi.org/10.24335/YC7J-DA29

Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor, O popularnych, lecz dyskusyjnych ćwiczeniach języka w przypadku obwodowych zaburzeń artykulacji, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 267-278. DOI: https://doi.org/10.24335/0YMZ-RH51

Piotr Misiowiec et al., Instrumentalne badanie FEES w ocenie zaburzeń połykania u chorych z naczyniopochodnym uszkodzeniem OUN – wady i zalety,  „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 279-285. DOI: https://doi.org/10.24335/SM6D-ER85

Mirosław Michalik, Lingwistyczne podstawy terapii logopedycznej osób niemownych i niemówiących, „Logopedia”,  47-1, 2018, s. 287-297. DOI: https://doi.org/10.24335/Y9PQ-QY33

Łukasz Maj, Teoretyczne podstawy systemu PECS (Picture Exchange Communication System), „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 299-311 DOI: https://doi.org/10.24335/N6GK-RD21

Monika Kaźmierczak, Rodzaje i funkcje gestów fonicznych wykorzystywanych w postępowaniu logopedycznym, „Logopedia”,  47-1, 2018, s. 313-323 DOI: https://doi.org/10.24335/ZTWJ-NX92

Jolanta Panasiuk, Zespół psychoorganiczny wieku rozwojowego w diagnozie i terapii logopedycznej, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 327-346. DOI: https://doi.org/10.24335/QMHC-RV54

Kamila Bigos, Sprawności interakcyjne dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju – autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, „Logopedia” 47-1, 2018, s. 347-365. DOI: https://doi.org/10.24335/658Q-S170

Barbara Ostapiuk et al., Dyskusja po dyskusji na konferencji w Chorzowie, czyli o niektórych problemach logopedii w Polsce, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 369-398. DOI: https://doi.org/10.24335/01F0-8025

Zbigniew Tarkowski, Wizerunek i samoocena logopedy, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 399-407. DOI: https://doi.org/10.24335/P4Q4-QA66

Jolanta Panasiuk, Rec: Alina Maciejewska, Analogia w języku i umyśle. Teoria „grup proporcjonalnych relacji” w badaniach nad kompetencją językową uczniów i studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2015, ss. 364, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 409-412. 

Renata Gliwa, Rec: Danuta Pluta-Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2017, ss. 457, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 413-415. 

Mirosław Michalik, Rec: Ewa Czaplewska (red.), Logopedia międzykulturowa, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2018, ss. 344, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 416-420.

Zbigniew Tarkowski, Rec: Manon Spruit, Giełkot, Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie. Podręcznik diagnostyki i terapii, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017, ss. 154, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 421-423.

Ewa Muzyka-Furtak, Rec: Dorota Szubstarska, Słowa w akcji! Seria obrazków i plansz do wczesnego wspomagania rozwoju mowy, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016 i 2017, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 424-425.

Agnieszka Okrasińska, Rec: Zbigniew Tarkowski, A Systems Approach to the Psychosomatics of Stuttering, Nova Sciences Publishers, New York 2018, ss. 245, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 426-427.

Zbigniew Tarkowski, Rec: Katarzyna Węsierska, Katarzyna Gaweł red. Zaburzenia płynności mówienia, Harmonia Universalis, Gdańsk 2018, ss. 366, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 428-431.

Zbigniew Tarkowski, Rec: Katarzyna Węsierska (red. nauk.), „Forum Logopedy” 2018, nr 26, „Logopedia”, 47-1, 2018, s. 432-436.