LOGOPEDIA Tom 47-2, 2018

LOGOPEDIA Tom 47-2, 2018

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2018
47-2

Strona tytułowa, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 3

Jolanta Panasiuk, Słowo wstępne, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 5-8.

Jolanta Panasiuk, Laudacja z okazji 50-lecia pracy naukowej Pana Profesora Stanisława Grabiasa, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 9-14.

Stanisław Grabias, Droga do świata, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 15-22.

Dorobek naukowy i wydawniczy prof. dra hab. Stanisława Grabiasa, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 23-34.

Kazimiera Krakowiak, Język w świetle badań nad komunikowaniem się dzieci z uszkodzeniami słuchu, „Logopedia” 47-2, 2018, 37-64.

Alina Maciejewska, Semantyka znaku językowego w badaniach i postępowaniu logopedycznym, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 65-82.

Urszula Jęczeń, Sposoby organizacji wiedzy w języku. Przyczynek do diagnozy logopedycznej, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 83-100.

Jolanta Panasiuk, Neurobiologiczne mechanizmy zachowań emocjonalnych i wolicjonalnych a strategie terapii logopedycznej, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 101-122

Mirosław Michalik, Percepcja – rozważania metanaukowe i metalogopedyczne, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 123-137

Tomasz Woźniak, Zaburzenia płynności mowy – stan badań i praktyki logopedycznej na początku XXI wieku, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 141-156.

Anita Lorenc, Charakterystyka artykulacyjna polskich sybilantów retrofleksyjnych. Badanie z wykorzystaniem artykulografii elektromagnetycznej, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 157-176.

Lilianna Konopska, Otologiczne i audiologiczne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 177-192.

Ewa Muzyka-Furtak, Zniekształcenia struktury wyrazu spowodowane uszkodzeniami słuchu. Problemy diagnostyczne, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 193-208.

Ewa Boksa, Aneta Poczęta, Funkcje orofacjalne u dzieci z asymetrią ułożeniową objętych wczesną interwencją terapeutyczną, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 209-216.

Agnieszka Rosa, Ustalenie wzorców grafomotorycznych u dzieci 3–6,5-letnich w ujęciu badań własnych, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 217-240.

Barbara Winczura, Zaburzenia współwystępujące z autyzmem – uwarunkowania rozwojowe, symptomy kliniczne i dylematy diagnostyczne, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 243-264.

Wojciech Lipski, Funkcjonalna diagnoza i terapia autyzmu w oparciu o werbalne zachowania sprawcze, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 265-274.

Zbigniew Tarkowski, Aneta Kiepiela Koperek, Wielopostaciowość mutyzmu wybiórczego a jego terapia, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 275-288.

Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milczewski, Problemy terapeutyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (…), „Logopedia” 47-2, 2018s. 289-302.

Olga Przybyla, Kompetencja narracyjna uczniów z zaburzeniem rozwoju koordynacji, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 303-316.

Barbara Kamińska, Praca nad tempem mówienia w logopedii artystycznej i medialnej – potrzeby i możliwości, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 317-328.

Marta Wysocka, Magdalena Kwaterkiewicz, Program terapeutyczny usprawniający ekspresję prozodii mowy, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 329-348.

Aneta Syta, Techniki muzykoterapii neurologicznej – przegląd i charakterystyka. Opis przypadków, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 349-364.

Zdzisław Kurkowski, Aleksandra Ptaszkowska-Poręba, Audiometria fonetyczna i jej zastosowanie w diagnozie osób z zaburzeniami wymowy, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 365-388.

Danuta Pluta-Wojciechowska, O „czarach i sztuczkach” podczas wywoływania głosek w przypadku dyslalii obwodowej (…) „Logopedia” 47-2, 2018, s. 389-406.

Anna Kruczyńska-Werner, Rola środowiska rodzinnego i szkolnego w terapii dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 407-424.

Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Sprawności grafomotoryczne dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (…), „Logopedia” 47-2, 2018, s. 425-436.

Paulina Mistal, Zależność zaburzeń mowy i osiągnięć szkolnych uczniów klas III szkoły podstawowej, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 437-450.

Ewa Wolanska, Zaburzenia funkcji językowych i innych funkcji poznawczych w otępieniu semantycznym, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 453-466.

Ewa Niestorowicz, Rysunkowa wizja rzeczywistości w wypowiedziach niewidomego dziecka, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 467-481.

Urszula Mirecka, Emilia Kowal, Komunikowanie się osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym w świetle badań longitudinalnych, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 483-500.

Monika Łuszczuk, Wpływ skróconego wędzidełka języka na rozwój mowy dziecka. Opis przypadku, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 501-514.

Stanisław Grabias, Logopedia polska w stuleciu Polski Niepodległej. Trzy perspektywy rozwoju dyscypliny, „Logopedia” 47-2-2018, s. 517-538

Urszula Jęczeń, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesora Stanisława Grabiasa, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 539-542.

Aldona Kocyła-Łukasiewicz, rec: Urszula Jęczeń ,Językowa projekcja emocji w wypowiedziach dzieci w normie intelektualnej i dzieci z zespołem Downa, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 543-545.

Marceli Klimkowski, rec: Jolanta Panasiuk, Język a komunikacja w afazji, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 546.

Andrzej Potemkowski, rec: Aneta Domagała, Emilia Sitek, Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 547-549.

Jolanta Panasiuk rec: Barbara Winczura (red.), Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 550-551.

Stanisław Milewski, rec: Aneta Domagała, Urszula Mirecka (red.), Metody terapii logopedycznej, „Logopedia” 47-2, 2018, 552-562.

Emilia Kowal, rec: Aneta Domagała, Urszula Mirecka (red.), Zaburzenia komunikacji pisemnej, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 563-565.

Renata Gliwa, rec: Danuta Pluta-Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 566-568.

Alina Maciejewska, rec: Lingwistyczno-logopedyczna lemniskata. O książce Profesora Stanisława Grabiasa, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 569-574.

Laudacja wygłoszona z okazji przyznania przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej doktoratu honoris causa Profesor Teresie Skubalance, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 575-580.

Laudacja wygłoszona z okazji przyznania przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej doktoratu honoris causa Prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 581-586

Spis treści, „Logopedia” 47-2, 2018, s. 587-590.