LOGOPEDIA Tom 30, 2002

LOGOPEDIA Tom 30, 2002

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2002
30

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Stanisław Grabias, Wstęp, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 3-4

Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Słuch fonemowy. W kierunku kompetencji fonologicznej, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 7-26

Anna Sołtys-Chmielowicz, Problem zapisu fonetycznego artykulacji wadliwych (Artykuł dyskusyjny), „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 27-35

Helena Borowiec, Przeciwieństwo w języku sześciolatków, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 37-49

Małgorzata Rocławska-Daniluk, Jakie aspekty języka polskiego wpływają na syntetyzowanie wyrazów z fonemów przez dzieci sześcioletnie?, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 51-59

Ewa Czaplewska, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Potrzeba rozwijania kompetencji komunikacyjnej u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 61-66

Kazimiera Krakowiak, Ewa Muzyka, Piotr Wojda, Oczekiwanie rozmówców niesłyszących i słyszących  wobec siebie jako przesłanki do programów pracy logopedycznej, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 67-85

Maria Hortis-Dzierzbicka, Elżbieta Stecko, Ocena strukturalna i czynnościowa aparatu mowy w wadzie rozszczepowej twarzy, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 87-90

Barbara Ostapiuk, Rodzaje i jakość dźwiękowych realizacji polskiego fonemu /r/ w ankyloglosji, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 91-103

Lilianna Konopska, Jakość realizacji polskich fonemów dentalnych u osób z wadą zgryzu, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 105-114

Danuta Pluta-Wojciechowska, Realizacja fonemu /t/ ze względu na miejsce artykulacji u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 115-130

Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, Elżbieta Smolka, Waldemar Suszyński, Charakterystyki akustyczne mowy osób jąkających się w trakcie i po terapii, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 131-142

Tomasz Woźniak, Kreatywność a destrukcja zachowań osób chorych na schizofrenię, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 143-154

Aneta Domagała, Edyta Długosz, Perseweracje werbalne jako przedmiot badań nad demencją typu Alzheimera, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 155-168

Łucja Stobnicka-Stolarska, Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci z zaburzeniami komunikacji werbalnej. Opis przypadku, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 169-200

Mieczysław Chęciek, Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Pielecki, Katarzyna Węsierska, Postępu terapii jąkających się dzieci i młodzieży prowadzonej w warunkach turnusowych, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 201-212

Bogdan Adamczyk, Mój permanentny konflikt z dorosłymi jąkającymi się. Chodzi o motywację, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 213-216

Katarzyna Rączka, Analiza językoznawcza  wybranych błędów ortograficznych na podstawie prac uczniów klas drugich szkoły podstawowej, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 217-232

Marzena Rochoń, rec: Jolanta Szpyra-Kozłowska: Wprowadzenie do współczesnej fonologii, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 233-237

Aneta Domagała, rec: Ewa Górniewicz: Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 239-241

Stanisław Grabias, rec: Alicja Rakowska: Jak porozumiewają się dzieci niesłyszące z osobami słyszącymi, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 243-245

Urszula Jęczeń, rec: Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Red. Jacek Kielin, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 247-250

Ewa Muzyka, rec: Hanna Siedlecka: Program wczesnej wykrywalności zespołu Ushera – podstawą postępowania rewalidacyjnego, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 251-255

Stanisław Grabias, rec: Małgorzata Karwatowska: prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięć dziesiątych, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 257-260

Aneta Domagała, rec: Sławomir Śniatkowski: Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Ujęcie lingwoedukacyjne, „Logopedia”, 2002, t. 30, s. 261-264