LOGOPEDIA Tom 32, 2003

LOGOPEDIA Tom 32, 2003

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2003
32

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Stanisław Grabias, Wstęp, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 3

Maria Przybysz-Piwko, Wspomnienie: Profesor Halina Mierzejewska (1922-2003), „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 5-13

Jolanta Panasiuk, Realizacja struktur składniowych w afazji, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 15-61

Aleksandra Duranowska-Serocka, Przemysław Nowacki, Wioletta Posio, Czynności językowe i aktywność chorego w kontaktach z otoczeniem a uszkodzenie struktur podkorowych i wyspy, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 63-86

Tomasz Woźniak, Maria Marta Kaczyńska-Haładyj, Obraz zaburzeń mowy w schizofrenii dziecięcej, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 87-104

Aneta Domagała, Mowa we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 105-126

Urszula Jęczeń, Uwarunkowania rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej u dzieci upośledzonych umysłowo, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 127-138

Ewa Muzyka, Komunikacyjna sprawność społeczna dzieci niesłyszących, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 139-155

Anna Sołtys-Chmielowicz, Problem zrozumiałości wypowiedzi w przypadkach dyslalii, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 157-165

Nawoja Mikołajczak-Matyja, Mechanizmy poszukiwania hiperonimów bliskich przez osoby niewidome i widzące, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 167-192

Jolanta Zielińska, Komputerowa diagnoza i usprawnianie rozwoju oralnego dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 193-204

Anna Regner, Podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Rodolfo Castillo, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 205-222

Helena Borowiec, Wzbogacanie leksyki u starszych dzieci przedszkolnych, „Logopedia”, 2003, t. 32,s. 223-243

Aneta Domagała, Edyta Długosz, Katarzyna Gustaw, Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym i ocenie własnej pacjenta we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 245-259

Anna Surmacz, Kształcenie zachowań komunikacyjnych w terapii osoby ze sprzężonymi  zaburzeniami mowy. Studium przypadku, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 261-294

Beata Bielak, Rozwój mowy dziecka z jednostronnym uszkodzeniem słuchu. Studium przypadku, „Logopedia”, 2003, t. 32, s.295-305

Joanna Kiebała, rec: Laurenca B. Leonard: Children with Specific Language Impairment, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 307-310

Tatiana Siniawska-Sujkowska, rec: Irina Stiepanowna Kulikowa. D. W. Salmina: W wiedienije w mietalingwistiku. Lingwisticzeskaja tierminołogija w kommunikatiwno-pragmaticzeskom aspiektie [Wprowadzenie do metalingwistyki. Terminologia lingwistyczna w komunikatywno-pragmatycznym aspekcie, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 311-314

Urszula Jęczeń, rec: Keith Oatley, Jennifer M. Jenkins: Zrozumieć emocje, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 315-319

Ewa Muzyka, rec: Kazimiera Krakowiak: Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 321-324

Aneta Domagała, rec: Marta Bogdanowicz: Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 325-328

Jolanta Panasiuk, rec: Jean Attchison: Ziarna mowy. Początki i rozwój języka, „Logopedia”, 2003, t. 32, s. 329-333