Prof. dr hab. Mirosław Michalik

Prof. dr hab. Mirosław Michalik – językoznawca i logopeda, specjalizuje się w metalogopedii, biolingwistyce, lingwistyce klinicznej oraz neuro- i gerontologopedii. Profesor zwyczajny w Katedrze Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autor ok. 160 publikacji naukowych, w tym dziewięciu monografii autorskich. Promotor pięciu rozpraw doktorskich. W latach 2014–2019 kierownik Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej UKEN. Brał udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Pełnił funkcję redaktora naczelnego „Nowej Logopedii”, „Neurolingwistyki Praktycznej” i serii „Studia Logopaedica”. Przewodniczył zarządowi Małopolskiego Oddziału PTL. Jest członkiem Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN, Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów UKEN, Komisji do potwierdzenia VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji dla doktorantów eksternów z dyscypliny językoznawstwo, Komisji Doktoranckiej Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo i Językoznawstwo oraz rad naukowych i rad recenzenckich kilkunastu czasopism. Współpracuje z Pracownią Gerontologopedii Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie do spraw specjalizacji z neurologopedii oraz opiniowania wniosków o akredytację w dziedzinie neurologopedii.