RADA RECENZENCKA

Zadania Rady Recenzenckiej

Rada Recenzencka dba o wysoki poziom merytoryczny i etyczny prac publikowanych w „Logopedii”. Podstawowym wyznacznikiem sporządzanej recenzji powinien być jej obiektywizm, a w polemice z autorem powinny być podnoszone argumenty merytoryczne i naukowe, wyrażone w sposób jasny i zrozumiały. Krytyka personalna jest niedopuszczalna. Recenzowane prace są poufne, nie mogą być przekazywane ani okazywane osobom trzecim. Za praktykę niestosowną uznaje się dyskusję nad nimi poza gronem Redakcji i Rady Naukowej.

Wszystkie recenzje są sporządzane anonimowo. Recenzenci mają obowiązek zrezygnowania z pisania recenzji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów wynikającego z relacji z autorem bądź instytucją przez niego reprezentowaną. Recenzent powinien poinformować Redakcję o wszystkich przypadkach czy podejrzeniach naruszenia przez autora artykułu standardów etycznych. Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w wyznaczonym terminie, powinien jak najszybciej poinformować o tym Redakcję i zrezygnować z funkcji recenzenta.

RADA RECENZENCKA • REVIEWERS’ BOARD

Ewa Czaplewska (Uniwersytet Gdański)
Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)
Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański)
Urszula Mirecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Barbara Ostapiuk (Uniwersytet Szczeciński)