RZETELNOŚĆ NAUKOWA ARTYKUŁU

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie naukowym

Biuletyn Logopedyczny”

W trosce o wysoką jakość publikacji oraz uczciwość naukową, redakcja czasopisma „Biuletyn Logopedyczny” wprowadza wymóg stosowania się do niżej wskazanych zasad etycznych. Zasady te obowiązują zarówno autorów zgłaszanych publikacji naukowych, redaktorów, recenzentów, jak też członków Redakcji.

Prawa i obowiązki Autorów

Za autora tekstu uznaje się osobę, która wniosła twórczy wkład w opracowanie koncepcji tekstu, realizację badań oraz interpretację uzyskanych wyników. Osoba przesyłająca artykuł naukowy zobowiązana jest do przekazania informacji o wszystkich autorach, wraz z określeniem ich wkładu w powstanie tekstu. Stosowny formularz znajduje się na stronie internetowej czasopisma. Autor powinien podać informacje o źródłach finansowania publikacji oraz wkładzie w jej powstanie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, które mogą mieć wpływ na uzyskane wyniki badań podane w tekście artykułu. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Za praktyki niedozwolone Redakcja „Biuletynu Logopedycznego” uznaje:

  • plagiat i autoplagiat – artykuły przesyłane do „Biuletynu Logopedycznego” muszą być tekstami oryginalnymi, które nie naruszają praw autorskich innych osób oraz nie zostały wcześniej opublikowane ani złożone do druku w innym czasopiśmie; za nieetyczne uznaje się też działania związane ze złożeniem tekstu będącego tłumaczeniem na inny język pracy już wcześniej ogłoszonej drukiem;

  • ghostwriting, guest authorshipw artykułach wieloautorskich przesyłanych do „Logopedii” należy podać procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie artykułu (autorstwo koncepcji, z teoretycznych założeń, uzyskanych wyników badań) ze wskazaniem ich afiliacji, źródeł finansowania a także wkładu instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów w powstanie pracy (financial disclosure); odpowiedzialność za podanie tych danych ponosi autor zgłaszający artykuł; wykryte działania typu hostwriting guest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

Przez ghostwriting rozumie się sytuację, w której osoba wnosząca istotny wkład w powstanie tekstu nie została wskazana jako jeden z autorów lub nie wymieniono jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Za guest authorship uznaje się sytuację, gdy wkład danej osoby w powstanie tekstu jest nieznaczny lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to została ona wskazana jako jeden z autorów publikacji.

Źródło: wskazane zasady etyczne zostały opracowane w oparciu o Zalecenia COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych).