Walne Zebranie Członków PTL, 2 VI 2023

Walne Zebranie Członków PTL, 2 VI 2023

więcej zdjęć

2 VI 2023 o g. 10:00 rozpoczęło się Walne Zebranie Członków PTL.

Spotkanie rozpoczęło przemówienie p. dr hab. Jolanty Panasiuk, prof. UMCS i UWM, Przewodniczącej PTL w dwóch ostatnich kadencjach 2017-2020 i 2020-2023. Podkreśliła ona wyjątkowość spotkania – Jubileuszu 60 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Po wybraniu Przewodniczącego (w osobie p. prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa) i Sekretarza (w osobie mgr Anny Błaszczak) Walnego Zebrania PTL, Zarząd Główny Towarzystwa zdał sprawozdanie z działalności swojej kadencji:

⚪️ Przewodnicząca PTL przedstawiła statystyki dotyczące liczebności członków PTL, przypomniała zorganizowane konferencje naukowe i szkolenia, Nawiązując do historii Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, p. dr hab. Jolanta Panasiuk, wyraziła nadzieję, że tradycja, która ukształtowała się przez sześć dekad, będzie kontynuowana, a logopedia wciąż będzie się dynamicznie rozwijała.

⚪️ p. dr Joanna Trzaskalik, przewodnicząca ds. Oddziałów przedstawiła działalność 11 aktualnie działających Oddziałów PTL,

⚪️ księgowa p. Elżbieta Sala, przedstawiła sprawozdanie finansowe,

⚪️ p. mgr Paulina Mistal odczytała protokół Komisji Rewizyjnej,

⚪️ p. dr Urszula Jęczeń, Sekretarz Redakcji „Logopedii” (Logopedia – czasopismo naukowe) zdała sprawozdanie z działalności wydawniczej Towarzystwa. Za ponad dwudziestoletnią, ciężką, ale solidnie i z wielkim sercem wykonywaną pracę, p. dr Urszula Jęczeń została hojnie obdarowana pięknymi podziękowaniami, szczególnie z ust p. prof. Danuty Pluty-Wojciechowskiej i p. prof. Mirosława Michalika (cytat „Gdyby nie było Pani Doktor, nie byłoby >>Logopedii<<„), a następnie owacjami na stojąco, które wyrażały podziękowania wszystkich obecnych na sali członków PTL.

P. dr hab. Jolanta Panasiuk, w imieniu Zarządu Głównego, przedstawiła propozycję nadania tytułu Honorowego Członka PTL sześciu zasłużonym dla całego środowiska logopedycznego, a w szczególności dla naszego Towarzystwa, logopedom. Walne Zebranie Członków w tajnym głosowaniu zaakceptowało kandydatury, dzięki czemu do p. prof. dr hab. Stanisława Grabiasa, dotychczas jedynego Honorowego Członka PTL, dołączyli:

🔵 p. prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak,

🔵 p. dr hab. Alina Maciejewska, prof. UPH,

🔵 p. dr hab. Barbara Ostapiuk, prof. USz,

🔵 p. dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG,

🔵 p. dr hab. Zdzisław Marek Kurkowski, prof. UMCS,

🔵 p. dr Mieczysław Chęciek.

Następnie WZC PTL udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTL. Ogromne podziękowania kierujemy do:

🔵Przewodniczącej – p. dr hab. Jolanty Panasiuk, prof. UMCS i UWM,

🔵Wiceprzewodniczącej PTL – p. dr hab. Anicie Lorenc, prof. UW,

🔵Wiceprzewodniczącemu – p. prof. dr hab. Mirosławowi Michalikowi

🔵 Wiceprzewodniczącej – p. dr Magdalenie Osowickiej Kondratowicz

🔵 Sekretarz – p. dr Urszuli Jęczeń

🔵Skarbnikowi – p. mgr Kamili Bigos

🔵 Członkowi – dr. hab. Tomaszowi Woźniakowi, prof. UMCS

🔵 Członkini – dr Aldonie Kocyle-Łukasiewicz

🔵 Członkini – dr Joannie Trzaskalik

🔵Członkini – dr Ewie Hrycynie

🔵Członkini – dr hab. Oldze Przybyli, prof. UŚ.

oraz dotychczasowej Komisji Rewizyjnej:

🔵 Przewodniczącej – dr Elżbiecie Szabelskiej,

🔵Członkini – Magdalenie Saj,

🔵Członkini – Paulinie Mistal.

Jednocześnie z radością informujemy, że nowo wybrany Zarząd Główny PTL ukonstytuował się następująco:

🔵p. dr Wojciech Lipski – przewodniczący ZG PTL;

🔵p. dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ – Wiceprzewodnicząca ZG PTL;

🔵p. dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG – Wiceprzewodnicząca ZG PTL;

🔵p. dr hab. Anita Lorenc, prof. UW – Wiceprzewodnicząca ZG PTL;

🔵p. dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS – Skarbnik ZG PTL;

🔵p. dr hab. Ewa Wolańska, prof. UW – Sekretarz ZG PTL;

🔵p. prof. dr hab. Mirosław Michalik – Członek ZG PTL;

🔵p. dr hab. Olga Przybyla, prof. UŚ – Członek ZG PTL;

🔵p. dr Ewa Hrycyna – Członek ZG PTL;

🔵p. dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz – Członek ZG PTL;

🔵p. dr Joanna Trzaskalik – Członek ZG PTL.

Zebranie zakończyło się przemówieniami: ustępującej Przewodniczącej oraz nowo wybranego Przewodniczącego. Po czym nastąpiły szczere podziękowania i gratulacje.

Jeszcze raz niezwykle gorąco dziękujemy ustępującemu Zarządowi Głównemu za intensywną i niełatwą, choćby z uwagi na pandemię, pracę przez ostatnie trzy lata. Szczególne podziękowania kierujemy do p. dr hab. Jolanty Panasiuk, Przewodniczącej PTL w latach 2017-2023, za włożone serce, poświęcony czas, wsparcie merytoryczne skierowane do tak wielu logopedów zgłaszających się do PTL, za determinację w staraniach o wykreślenie zawodu logopedy z ustawy o niektórych zawodach medycznych, a także za szczery uśmiech, który stale gości na Pani twarzy!

Natomiast nowo wybranemu Przewodniczącemu PTL, dr Wojciechowi Lipskiemu, i całemu Zarządowi Głównemu życzymy przyjemności ze służby polskim logopedom, życzliwości od napotkanych ludzi, sił i nieustającej motywacji do pracy na rzecz rozwoju dziedzictwa, jakie pozostawiły po sobie pokolenia logopedów.

Sekretarz Walnego Zebrania PTL,

Anna Błaszczak