Zasady etyki przyjęte i stosowane przez czasopismo „Logopedia”

Zasady etyki przyjęte przez czasopismo „Logopedia”

Zamieszczone poniżej zasady etyczne zostały oparte na wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej – COPE (www.publicationethics.org).

Kolegium redakcyjne czasopisma „Logopedia” dąży do zapewnienia najwyższych standardów wydawniczych. Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej dwóch recenzentów.

Kroki postępowania redakcyjnego:

Teksty przyjmowane są do „Logopedii” przez oficjalny adres sekretarza redakcji urszula.jeczen@umcs.mail.pl oraz platformę OJS www.logopedia-ptl.pl

Sekretarz redakcji przekazuje niezwłocznie nadesłane teksty do wglądu redaktorowi naczelnemu i kolegium redakcyjnemu. Redaktor naczelny przypisuje poszczególnym członkom kolegium redakcyjnego zadanie wstępnej lektury tekstu i oceny, czy nie zachodzą okoliczności łamiące zasady etyczne bądź inne przesłanki powodujące konieczność odmowy przyjęcia tekstu do dalszej procedury.

Sekretarz redakcji wysyła prośby o zrecenzowanie tekstów, gromadzi nadesłane recenzje, informuje na bieżąco redaktora naczelnego i kolegium redakcyjne o postępach procesu recenzyjnego. W razie otrzymania dwóch recenzji negatywnych tekst zostaje bądź odrzucony, bądź powołuje się trzeciego recenzenta. W razie otrzymania jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej powołuje się trzeciego recenzenta.

Sekretarz redakcji przekazuje uwagi recenzentów autorowi, a po otrzymaniu poprawionego tekstu redaktor naczelny i kolegium redakcyjne ocenia, czy uwagi recenzentów zostały należycie uwzględnione przez autora artykułu.

Sekretarz redakcji gromadzi zaakceptowane, finalne wersje tekstów, sporządza ostateczny spis treści, oddaje po akceptacji przez redaktora naczelnego całość tomu czasopisma do wydawcy.

Redaktor naczelny i sekretarz redakcji dbają o terminowe umieszczenie nowego tomu w bazach referencyjnych i indeksowych.

Zasady dotyczące Autorów

Autorzy kierują do publikacji jedynie prace własne, oryginalne, rzetelne i obiektywne oraz odpowiadające profilowi czasopisma.

Na łamach „Logopedii” publikowane są wyłącznie oryginalne teksty naukowe. Autorzy są zatem zobowiązani do zgłaszania oryginalnych treści i w przypadku korzystania z badań i/lub słów innych osób, do stosowania odpowiednich oznaczeń wskazujących na cytowanie.

Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Równoczesne zgłaszanie tych samych prac do publikacji w wielu czasopismach uznawane jest za nieetyczne i nie będzie akceptowane przez redakcję „Logopedii”. .

W przypadku publikacji wieloautorskich redakcja czasopisma wymaga określenia wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu. W takiej sytuacji należy podać afiliację każdego z autorów, procent jego udziału w pracy twórczej nad artykułem oraz określić jego

rolę (jako np. autora koncepcji, założeń i metod itp.). Odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi osoba zgłaszająca tekst.

Autorzy zobowiązani są do ujawnienia publikacji wykorzystanych przez nich przy tworzeniu własnego artykułu. Praktyki nadmiernego i zbędnego powoływania prac własnych (zwiększające autocytowania) lub świadczące o „układowych” cytowaniach prac innych autorów są piętnowane.

Wszyscy współautorzy powinni przeczytać i zatwierdzić ostateczną wersję pracy oraz wyrazić zgodę na złożenie jej do publikacji w czasopiśmie.

Autorzy zgłaszający tekst do publikacji powinni ujawnić wszelkie finansowe lub inne istotne (handlowe, prawne, zawodowe) konflikty interesów, które mogą mieć wpływ na wyniki prezentowanych badań lub ich interpretację. Należy poinformować w zgłoszeniu o wszystkich źródła wsparcia finansowego projektu.

Jeśli autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia Redakcji i współpracy z zespołem redakcyjnym i wydawcą w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów i publikacji erraty.

W przypadku publikacji wizerunku na zdjęciach osób, należy uzyskać ich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (obowiązek informacyjny RODO).

Zasady dotyczące członków Redakcji

Zespół redakcyjny „Logopedii” jest odpowiedzialny za decyzję o tym, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie

Redaktor, podejmując decyzję o publikacji, może konsultować się z pozostałymi członkami zespołu.

Zadania Komitetu Redakcyjnego

Członkowie Komitetu Redakcyjnego mają obowiązek wspierania i promowania czasopisma, wyszukiwania najlepszych autorów i najlepszych prac (np. przez śledzenie streszczeń) i aktywne zachęcanie autorów do nadsyłania artykułów a także recenzowania nadsyłanych prac.

Redaktor naczelny odpowiada za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane, a które nie. Przy podejmowaniu decyzji posiłkuje się konkluzjami płynącymi z recenzji oraz opiniami sekretarzy oraz Rady Naukowej. Redaktor naczelny odrzuca nadesłany artykuł w przypadku ujawnienia plagiatu, autoplagiatu, zastrzeżeń co do respektowania praw autorskich osób trzecich oraz wystąpienia wątpliwości dotyczących autorstwa bądź współautorstwa artykułu. Pochodzenie autora, jego narodowość, przynależność etniczna, rasa, wyznawana religia, płeć, orientacja seksualna czy wyznawane poglądy polityczne nie mają żadnego przełożenia na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zgłaszanego przez niego tekstu. Redakcja nie ujawnia danych autorów recenzentom ani danych recenzentów autorom, nie wyznacza też na recenzentów osób afiliowanych w instytucji, które są afiliacją autora pracy, ani osób pozostających z autorem pracy w bezpośrednich relacjach osobistych.

Redaktor naczelny stale dąży do znalezienia odpowiednio wykwalifikowanych członków Komitetu Redakcyjnego, którzy mogą się przyczynić do rozwoju czasopisma i odpowiedniego zarządzania nim, regularnie ocenia skład Komitetu Redakcyjnego i udziela jego członkom wskazówek dotyczących sposobu wypełniania ich obowiązków wynikających z przynależności do Komitetu. Redaktor naczelny konsultuje się z członkami komitetu redakcyjnego co jakiś czas w celu poznania ich opinii o prowadzeniu czasopisma, informowania ich o zmianach w polityce czasopisma i przyszłych wyzwaniach.

W swoich działaniach Komitet Redakcyjny „Logopedii” przestrzega praw poufności: chroni poufność informacji uzyskanych w trakcie badań i kontaktów zawodowych. Redakcja jest wyczulona na prawo własności intelektualnej i zajmuje się domniemanymi naruszeniami zasad dotyczących ochrony własności intelektualnej, wspiera autorów, których prawa autorskie zostały naruszone lub którzy stali się ofiarami plagiatu.

Redakcja „Logopedii” dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz umożliwia publikowanie korekt, errat i sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zastrzeżone informacje lub pomysły uzyskane w wyniku procesu recenzji muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osobistych korzyści członków zespołu redakcyjnego.

Redaktor czasopisma powinien dążyć do zapewnienia sprawiedliwego i stosownego procesu recenzyjnego. Powinien wycofać się z procesu redakcyjnego w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, wynikającego z relacji konkurencyjnych, współpracy lub innych związków z dowolnymi autorami, firmami lub (ewentualnie) instytucjami związanymi ze zgłoszonym artykułem.

Wpływy z reklam, przedruków lub inne korzyści komercyjne nie powinny mieć wpływu na decyzje zespołu redakcyjnego.

Zespół redakcyjny zachęca wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Zespół redakcyjny powinien zbadać i podjąć odpowiednie kroki w każdym przypadku podejrzenia lub domniemania uchybień etycznych w badaniach i publikacjach, jak również w przypadku podejrzenia złamania standardów etycznych w procesie redakcyjnym i recenzyjnym.

Redaktor zobowiązany jest do poinformowania pozostałych członków Zespołu redakcyjnego i Rady naukowej o wszelkich wątpliwościach natury etycznej dotyczących tekstów zgłoszonych do publikacji (brak zgody albo zastrzeżenia komisji etycznej dotyczące ochrony wizerunku, danych osobowych, praw pacjenta lub zwierząt). W takiej sytuacji redaktor zobowiązany jest do tego, aby poprosić autora o dostarczenie odpowiednich zaświadczeń i dokumentów.

Członkowie redakcji „Logopedia”, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

Zasady pracy Recenzentów

Proces recenzyjny w czasopiśmie „Logopedia” odbywa się w systemie double-blind review. Do każdego tekstu przypisuje się przynajmniej dwóch recenzentów.

Recenzenci artykułów współpracują z zespołem redakcyjnym i poprzez komunikację prowadzoną w procesie recenzyjnym mogą mieć wpływ ostateczny kształt publikowanych prac.

Rada Recenzencka dba o wysoki poziom merytoryczny i etyczny prac publikowanych w „Logopedii”. Podstawowym wyznacznikiem sporządzanej recenzji powinien być jej obiektywizm, a w polemice z autorem powinny być podnoszone argumenty merytoryczne i naukowe, wyrażone w sposób jasny i zrozumiały. Krytyka personalna jest niedopuszczalna. Recenzowane prace są poufne, nie mogą być przekazywane ani okazywane osobom trzecim. Za praktykę niestosowną uznaje się dyskusję nad nimi poza gronem Redakcji i Rady Naukowej.

Wszystkie recenzje są sporządzane anonimowo. Recenzenci mają obowiązek zrezygnowania z pisania recenzji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów wynikającego z relacji z autorem bądź instytucją przez niego reprezentowaną. Recenzent powinien poinformować Redakcję o wszystkich przypadkach czy podejrzeniach naruszenia przez autora artykułu standardów etycznych. Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w wyznaczonym terminie, powinien jak najszybciej poinformować o tym Redakcję i zrezygnować z funkcji recenzenta.

Recenzent powinien wycofać się z procesu recenzyjnego w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, wynikającego z relacji konkurencyjnych, współpracy lub innych związków z dowolnymi autorami, firmami lub (ewentualnie) instytucjami związanymi ze zgłoszonym artykułem.

Zasady dotyczące Wydawcy

Wydawca – Polskie Towarzystwo Logopedyczne zobowiązane jest do dokumentowania, archiwizowania i udzielania zespołowi redakcyjnemu wszelkich informacji o skargach w stosunku do czasopisma „Logopedia”, redakcji i rady naukowej czasopisma oraz samego Wydawnictwa