Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Autora/Recenzenta jest Polskie Towarzystwo Logopedyczne, adres: ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin

Dane będą wykorzystywane do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu.

Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu, z uwzględnieniem okresów przechowywania wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Autor/Recenzent ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Autor/Recenzent ma prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu.

Podanie danych jest niezbędne do publikacji artykułu i wynika z przepisów prawa.