KOMITET NAUKOWY

Zadania Komitetu Naukowego

Komitet Naukowy czasopisma „Biuletyn Logopedyczny” jest organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego. Do zadań Rady Naukowej i jej członków należy w szczególności:

  • czuwanie nad poziomem merytorycznym czasopisma;

  • wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków i obszarów badań podejmowanych przez autorów tekstów;

  • promocja czasopisma w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

 

KOMITET NAUKOWY • ADVISORY BOARD

Stanisław Grabias – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
Urszula Jęczeń – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Stanisław Milewski – Uniwersytet Gdański
Mirosław Michalik – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Katarzyna Kaczorowska-Bray – Uniwersytet Gdański
Anita Lorenc – Uniwersytet Warszawski
Jolanta Panasiuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Olga Przybyla – Uniwersytet Śląski, Katowice
Tomasz Woźniak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Zdzisław M. Kurkowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Zbigniew Tarkowski – Uniwersytet Medyczny, Lublin
Renata Kołodziejczyk – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin
Magdalena Osowicka-Kondratowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn