Oświadczenie<br>Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich<br>w sprawie projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych

Oświadczenie
Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich
w sprawie projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych

Dnia 7 kwietnia 2023 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich kształcących logopedów, neurologopedów i surdologopedów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Związku Logopedów i współpracującymi z nimi prawnikami oraz z logopedami praktykami. Środowisko akademickie zajęło jednomyślnie negatywne stanowisko wobec przyjętej przez rząd Ustawy o niektórych zawodach medycznych. Obecni na spotkaniu i niżej podpisani pracownicy naukowi Uniwersytetu

Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego wyrażają głęboki sprzeciw wobec zawartych w procedowanej Ustawie o niektórych zawodach medycznych zapisów dotyczących logopedów i popierają protest środowiska logopedycznego przeciwko planowanym zmianom.

Pragniemy podkreślić, że jesteśmy pracownikami najważniejszych uczelni kształcących adeptów logopedii, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie. Rocznie w naszych ośrodkach tytuł logopedy otrzymuje około tysiąca absolwentów. Daje nam to prawo do wyrażenia krytycznej opinii o procedowanej ustawie.

Społeczność akademicka widzi konieczność uchwalenia odrębnej ustawy regulującej zawód logopedy z uwzględnieniem specyfiki i interdyscyplinarności logopedii. Sprzeciwia się przepisom, które dzielą środowisko logopedyczne, odbierają wcześniej nabyte prawa oraz obniżają rangę zawodu. Głęboki niepokój budzą konsekwencje ustawy dla systemu kształcenia logopedów, a także sytuacji studentów logopedii na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych, którzy rozpoczynając studia prowadzone wedle zatwierdzonych standardów nauczania, mieli je ukończyć z tytułem zawodowym logopedy, tymczasem przygotowywana ustawa je zakwestionuje. Proponowane w niej zmiany zagrażają dotychczasowemu systemowi kształcenia logopedów, jaki został wypracowany w ciągu dziesięcioleci i był wielokrotnie modernizowany. System ten pozwala na kształcenie specjalistów, którzy są w pełni przygotowani do podejmowania wyzwań stawianych przez potrzeby społeczne, są gotowi do wykonywania zawodu zgodnie z najnowszymi standardami w zakresie diagnozowania, terapii i profilaktyki logopedycznej w różnych formach zatrudnienia (w placówkach oświatowych, służby zdrowia, instytucjach kultury, w sektorze prywatnym) oraz potrafią zaistnieć na zróżnicowanym rynku pracy.

Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki o wyłączenie zawodu logopedy z zapisów procedowanej Ustawy o niektórych zawodach medycznych oraz podjęcie rozmów z przedstawicielami środowiska akademickiego, Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz logopedami praktykami w sprawie uchwalenia odrębnej, międzyresortowej ustawy o zawodzie logopedy, która określałaby m.in. zasady kształcenia zawodowego, wykonywania zawodu i odpowiedzialności zawodowej. Otwarcie przez rząd (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2022 roku) możliwości prowadzenia studiów jednolitych (tak, jak w wypadku medycyny i psychologii) wskazuje na dostrzeżenie odrębności zawodu logopedy, który – podobnie jak w odniesieniu do zawodu psychologa – daje możliwość zatrudnienia w różnych placówkach, bez konieczności przypisania do zawodów medycznych.