LOGOPEDIA Tom 42, 2013

LOGOPEDIA Tom 42, 2013

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2013
42

Strona tytułowa, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 3

Tomasz Woźniak, Wstęp, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 5-6.
English Version

Spis treści, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 7-8.
English Version

Barbara Boniecka, Struktura słownictwa dzieci polskich w wieku przedszkolnym, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 9-26.
English Version

Kamila Dębińska-Gustaw, Opóźniony rozwój mowy – problemy terminologiczne, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 27-44.
English Version

Danuta Pluta-Wojciechowska, Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów. Motywacje i główne założenia, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 45-60.
English Version

Anita Lorenc, Diagnozowanie normy wymawianiowej, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 61-86.
English Version

Małgorzata Waryszak, Analiza akustyczna normatywnej i zaburzonej prozodii emocjonalnej, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 87-100.
English Version

Lilianna Konopska, Jerzy Sawicki, Badania parametru VOT w realizacjach polskich bezdźwięcznych i dźwięcznych fonemów zwarto-wybuchowych,  „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 101-124.
English Version

Urszula Mirecka, Substancja foniczna wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w mózgowym porażeniu dziecięcym, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 125-134.
English Version

Ewa Muzyka-Furtak, Jakościowa charakterystyka zaburzeń leksykalnych dzieci z uszkodzonym słuchem, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 135-150.
English Version

Ewa Niestorowicz, Język a artystyczna projekcja świata. Badanie recepcji rzeźb głuchoniewidomych twórców, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 151-166.

Urszula Jęczeń, Kreacja i sprawozdawczość w dziecięcych wyobrażeniach emocji – na podstawie wypowiedzi dzieci w normie intelektualnej i dzieci z zespołem Downa, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 167-178.
English Version

Aneta Domagała, Rejestr trudności leksykalnych u osób w łagodnej oraz umiarkowanej fazie otępienia alzheimerowskiego, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 179-192.
English Version

Marta Wysocka, Metody terapii czynnościowych zaburzeń głosu,  „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 193-202.
English Version

Izabela Bogudzińska, Tomasz Woźniak, Kwestionariusz wczesnej diagnozy logopedycznej (KWDL) – propozycja diagnozy dzieci w przedziale wieku od 6. do 36. miesiąca życia, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 203-214.
English Version

Barbara Górnik, Wpływ zaburzeń emocjonalnych na proces powrotu funkcji językowych u pacjentów neurologicznych, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 215-230.
English Version

Katarzyna Zaraś, Dysfagia w chorobie Parkinsona, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 231-238.
English Version

Sylwia Kolasa, Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów po zabiegach resekcyjno-rekonstrukcyjnych nowotworu dna jamy ustnej, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 239-254.
English Version

Zdzisław Marek Kurkowski, Zastosowanie metody Tomatisa w diagnostyce i terapii logopedycznej, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 255-268.
English Version

Marta Wysocka, Anita Lorenc, Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora dr. hab. Stanisława Grabiasa, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 269-278.

Stanisław Grabias, Rec: Ewa Czaplewska, Rozumienie pragmatycznych aspektów wypowiedzi przez dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym – SLI, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk 2012, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 279-282.

Ewa Muzyka-Furtak, Rec: Ewa Haman, Krzysztof Fronczyk, Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTSR), Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk 2012, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 283-286.

Raport Projektu NetQues for Speech and Language Therapy Education in Europe organizacji zrzeszonych dla podniesienia standardów i jakości programów kształcenia logopedów w Europie, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 287-312.

Informacje dla Autorów, „Logopedia”, 2013, t. 42, s. 313-315.