LOGOPEDIA Tom 41, 2012

LOGOPEDIA Tom 41, 2012

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2012
41

Strona tytułowa, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 3

Tomasz Woźniak, Słowo wstępne, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 5-6.
English Version

Spis treści, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 7-8.
English Version

Peter Lajos, The Cluttering Course at ELTE in Hungary and the Basic Theories of Cluttering, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 9-23.
English Version

Olga Przybyła, Giełkot w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 25-37.
English Version

Danuta Pluta-Wojciechowska, Czy logopeda wywołuje głoski?, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 39-70.
English Version

Anita Lorenc, Zaburzenia dźwięczności. Analiza akustyczna i audytywna, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 71-91.
English Version

Ewa Muzyka-Furtak, Przyswajanie słów i ich znaczeń przez dzieci niesłyszące i słyszące – analiza porównawcza, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 93-107.
English Version

Urszula Jęczeń, Podstawowe ograniczenia w rozwoju dzieci z zespołem Downa, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 109-119.
English Version

Marta Wysocka, Zaburzenia percepcji muzyki a odbiór prozodii mowy (na przykładzie badań polskojęzycznych sześcioletnich dzieci), „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 121-131.
English Version

Maria Hortis-Dzierzbicka et al., Wizualne cechy mowy „rozszczepowej”, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 133-139.
English Version

Maria Hortis-Dzierzbicka, Elżbieta Radkowska, Rola endoskopii w ocenie traktu głosowego i możliwości nabywania prawidłowej mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 141-151.
English Version

Aneta Domagała, Symptomatologia zaburzeń grafomotoryki – uwarunkowania sytuacyjne, trudności w ocenie, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 153-168.
English Version

Aneta Domagała, Ćwiczenia w zakresie narracji w otępieniu alzheimerowskim. Problem zaburzeń pisania, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 169-182.
English Version

Urszula Mirecka, Ocena słuchu fonologicznego u dzieci z dyzartrią w zespole mpd. Badania eksperymentalne, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 183-196.
English Version

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska et al, Afazja podkorowa po udarze niedokrwiennym jąder podkorowych lewej półkuli mózgu, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 197-211.
English Version

Olga Przybyla, Rec: Danuta Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Peadagogicznego, Kraków 2011, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 213-217.

Stanisław Grabias, Rec: Danuta Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 219-221.

Stanisław Grabias, Rec: Małgorzata Rocławska-Daniluk, Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, „Logopedia”, 2012, t. 41, 223-225.

Stanisław Grabias, Rec: Mirosław Michalik, Kompetencja składniowa w normie i w zaburzeniach mowy. Ujęcie integrujące, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, „Logopedia”, 2012, t. 41, s. 227-229.