LOGOPEDIA Tom 48-2, 2019

LOGOPEDIA Tom 48-2, 2019

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2019
48-2

Strona tytułowa „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 3

Spis treści „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 5-8

Jolanta Panasiuk, Słowo wstępne „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 9

Ewa Wolańska, Docent dr Maria Przybysz-Piwkowa – logopeda, dydaktyk, społecznik (1950–2016), „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 11-29,
DOI: https://doi.org/10.24335/3xep-9w09

Alina Maciejewska, Pasjonatka nauki w nieustającym zachwycie nad światem i człowiekiem. Wspomnienie o Pani doc. Marii Przybysz-Piwkowej, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 31-35,
DOI: https://doi.org/10.24335/xv9j-p676

Anita Lorenc, Inauguracja Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko w Centrum Logopedycznym Uniwerystetu Warszawskiego, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 37–43,
DOI: https://doi.org/10.24335/r83y-b164

Stanisław Grabias, Ekspresja a logopedia. Emocje w strukturze wypowiedzi. Metodologiczne założenia badań, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 47–56,
DOI: https://doi.org/10.24335/z6bk-c905,
ENGLISH VERSION

Jolanta Panasiuk, Sprawności komunikacyjne w postępowaniu logopedycznym. Od Aspergera do Williamsa, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 57–78,
DOI: https://doi.org/10.24335/EAKG-FP34
ENGLISH VERSION

Urszula Jęczeń, Język – „zwierciadło umysłu”. Typy definicji kognitywnych w wypowiedziach dzieci i dorosłych użytkowników języka z niepełnosprawnością intelektualną. „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 79–92, DOI: https://doi.org/10.24335/0v15-q916

Agnieszka Dłużniewska, Metakognitywne strategie czytania i ich rola w kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności rozumienia tekstów literackich przez niesłyszącą i słabosłyszącą młodzież, „Logopedia”, 48-2, 2019, 93–110,
DOI: https://doi.org/10.24335/45ee-hd50

Ewa Dzięcioł-Chlibiuk, „Manipulowanie” znakami językowymi – rozumienie wyrażeń metaforycznych przez studentów z uszkodzonym słuchem, „Logopedia”, 48-12, 2019, s. 111–131,
DOI: https://doi.org/10.24335/a4ta-qe45

Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik, Rozwój umiejętności składniowych u dzieci w wieku od 4 do 10 lat, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 133–149,
DOI: https://doi.org/10.24335/wcct-nm36

Elżbieta Tarnowska, Analiza analogicznych odrzeczownikowych form fleksyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 151–167,
DOI: https://doi.org/10.24335/tsgt-qv84

Alina Maciejewska, Alternacje morfonologiczne – pułapki w rozwoju sprawności językowych, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 169–187,
DOI: https://doi.org/10.24335/m4q1-yw08

Marlena Kurowska, Logopedyczna diagnoza dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka uwarunkowanymi korowo, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 189–204,
DOI: https://doi.org/10.24335/8yqd-cp46
ENGLISH VERSION

Ewa Bielenda-Mazur, Deficyty poznawcze w alalii, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 205–222,
DOI: https://doi.org/10.24335/n72p-k153

Aldona Kocyła-Łukasiewicz, Struktura wypowiedzi pisemnych studentów z uszkodzonym słuchem, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 223–239,
DOI: https://doi.org/10.24335/ncgb-m662

Łukasz Maj, Tekst pisany w zespole Aspergera, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 241–262,
DOI: https://doi.org/10.24335/aqf6-1b35

Barbara Kamińska, O tempie mowy w podręcznikach akademickich z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 263–280,
DOI: https://doi.org/10.24335/b1v2-ve04

Zdzisław Marek Kurkowski, Percepcja słuchowa osób jąkających się, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 281–290,
DOI: https://doi.org/10.24335/5pwq-0719

Jagoda Cieszyńska-Rożek, Anna Nallur, Rola diagnozy funkcji poznawczych testem SON-R w budowaniu oddziaływań stymulujących rozwój mowy dzieci bilingwalnych „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 293–306,
DOI: https://doi.org/10.24335/y7p2-8927

Anna Krawczyk, Anita Lorenc, Diagnoza artykulacji u dzieci dwujęzycznych wychowujących się w środowisku polsko-amerykańskim „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 307–334,
DOI: https://doi.org/10.24335/cvkj-x830

Marta Korendo, Marzena Błasiak-Tytuła, Potrzeba programowania języka polskiego dzieci dwujęzycznych w świetle badań włoskich, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 335–346,
DOI: https://doi.org/10.24335/4t3b-4f30

Małgorzata Kuśnierz, Zdzisława Orłowska-Popek, Wczesna stymulacja dzieci z zespołem Downa – budowanie dróg nerwowych podczas ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 347–360,
DOI: https://doi.org/10.24335/k6a3-c170

Bożena Kosztyła-Hojna, Diana Moskal-Jasińska, Anna Kraszewska, Małgorzata Skorupa, Anna Łobaczuk-Sitnik, Maciej Zdrojkowski, Jolanta Biszewska, Psychogenne uwarunkowania zaburzeń jakości głosu i mowy w aspekcie foniatryczno-logopedycznym, „Logopedia”,48-2, 2019, s. 361–373,
DOI: https://doi.org/10.24335/bpc6-pc12

Anna Wojnarowska, Sprzężona terapia czynnościowej dysfonii hiperfunkcjonalnej „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 375–402,
DOI: https://doi.org/10.24335/bta5-4c73

Anna Kruczyńska -Werner, Percepcja słuchowa u 10-letniej dziewczynki ze zdiagnozowanym Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS) – studium przypadku „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 405–419,
DOI: https://doi.org/10.24335/GPFG-VT02

Adrianna Urban, Ocena językowych i komunikacyjnych możliwości dziecka z autyzmem na podstawie wybranych narzędzi diagnostycznych. Studium przypadku, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 421–447,
DOI: https://doi.org/10.24335/fnav-jr93

Wojciech Lipski, Zaburzenia narracji w wypowiedziach osoby chorującej na schizofrenię paranoidalną – studium przypadku, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 449–478,
DOI: https://doi.org/10.24335/4hvf-qs53

Aneta Domagała, Andrzej Czernikiewicz, Choroba Alzheimera o wczesnym początku z perspektywy psychiatry i logopedy – na podstawie portretu osoby chorej kreowanego w książce Motyl L. Genovy i jej adaptacji filmowej, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 481–496,
DOI: https://doi.org/10.24335/90v6-y377,
ENGLISH VERSION

Zbigniew Tarkowski, Mutyzm a autyzm. Zaburzenia łączne czy rozłączne? Uwagi polemiczne do artykułu Jolanty Panasiuk Mutyzm w autyzmie. Studium przypadku. „Logopedia” 48–1, 2019, ss. 315–338, „Logopedia”, 48-2, 2019, s. 499–501,
DOI: https://doi.org/10.24335/sscg-wa83

Barbara Ostapiuk, Uwagi do tekstu Zbigniewa Tarkowskiego pt. Mutyzm a autyzm. Zaburzenia łączne czy rozłączne? Uwagi polemiczne do artykułu Jolanty Panasiuk „Mutyzm w autyzmie. Studium przypadku”. „Logopedia” 48–1, 2019, ss. 315–338, „Logopedia”, 48–2, 2019, s. 503–506,
DOI: https://doi.org/10.24335/95zc-wx24