Logopedia tom 52-2, 2023

Logopedia tom 52-2, 2023

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE

ISSN 0459-6935

LOGOPEDIA

LUBLIN 2023

52-2

Strona tytułowa
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 3

Strona redakcyjna
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 4

Spis treści
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 5

Wojciech Lipski
Słowo wstępne
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 10-12
DOI:

Lilianna Konopska
Wadliwa pozycja języka w realizacjach fonemu samogłoskowego /i/ oraz w realizacjach fonemów spółgłoskowych /ɕ, ʑ, ʨ, ʥ, ɲ, j/
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 13-36
DOI: https://doi.org/10.24335/gacz-8q41

Alina Maciejewska
Morfonologia w diagnozie i terapii logopedycznej
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 37-46
DOI: https://doi.org/10.24335/fz02-6767

Wojciech Lipski
Konceptualizacja Boga w wypowiedziach pacjentów chorujących na schizofrenię paranoidalną – przyczynek do badań semantyki
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 47-62
DOI: https://doi.org/10.24335/p228-zk47

Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń
Trudności dzieci przedwcześnie urodzonych w wieku przedszkolnym i szkolnym
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 63-82
DOI: https://doi.org/10.24335/4ep1-6223

Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek
Trudności w kształtowaniu funkcji słuchowych u podstaw zaburzeń rozwoju językowego dzieci z afazją dziecięcą
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 83-94
DOI: https://doi.org/10.24335/ez09-t520

Łukasz Maj
Zachowania komunikacyjne osób w spektrum autyzmu – dylematy metodologiczne w logopedii
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 95-112
DOI: https://doi.org/10.24335/c7pb-s736

Justyna Żulewska-Wrzosek
Czynniki ryzyka dysfagii u pacjentów z COVID-19
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 113-132
DOI: https://doi.org/10.24335/70q4-fq98

Ewa Gacka
Zaburzenia oddechowe w wyniku choroby COVID-19 – postępowanie logopedyczne
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 133-150
DOI: https://doi.org/10.24335/jm3e-m864

Maja Solarz, Barbara Jarzemska, Dorota Gabrowska, Józef Mierzwiński
Narzędzia diagnostyczne i decyzje terapeutyczne w leczeniu dysfunkcji podniebienno-gardłowej u dzieci
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 151-172
DOI: https://doi.org/10.24335/bq73-j339
English Version

Weronika Pudełko, Łucja Wilewska
Opinia matek na temat doświadczeń komunikacyjnych ich dzieci z zespołem Downa i złożonymi potrzebami komunikacyjnymi
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 173-186
DOI: https://doi.org/10.24335/svrp-s817

Renata Kołodziejczyk
Wykorzystanie Metody Fonogestów w pracy z uczniem niesłyszącym w grupie zróżnicowanej
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 187-207
DOI: https://doi.org/10.24335/6km6-7d62

Anna Siudak, Jadwiga Prażak
Zaburzenia miofunkcjonalne w kontekście rozwoju motorycznego dziecka – studium przypadku
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 211-224
DOI: https://doi.org/10.24335/v8pa-cy91

Urszula Jęczeń, Małgorzata Sroka
Współtworzenie tekstu narracyjnego przez dziecko i osobę dorosłą w zespole Pradera-Williego i zespole Downa. Studia dwóch przypadków
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 225-248
DOI: https://doi.org/10.24335/wjd8-sj95

Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk, Agnieszka Kaproń
Umiejętności komunikacyjne dziecka z prelingwalnym uszkodzeniem słuchu bilateralnie implantowanego
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 249-272
DOI: https://doi.org/10.24335/mbyv-zn47

Olga Przybyla
Grafomotoryka u chłopca z rozwojowymi zaburzeniami koordynacji
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 273-
DOI:

Urszula Mirecka REC:
Aneta Domagała, Trudności w pisaniu. Poziom graficzny pisma, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2023, seria: Logopedia XXI wieku, red. S. Milewski, E. Czaplewska, ss. 222
„Logopedia”, 52-2, 2023, s. 293-
DOI: