LOGOPEDIA Tom 52-1, 2023

LOGOPEDIA Tom 52-1, 2023

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2023
52-1

Strona tytułowa
„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 3

Strona redakcyjna
„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 4

Spis treści
„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 5-7

Jolanta Panasiuk
Słowo wstępne
„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 10

Lilianna Konopska
Laudacja wygłoszona z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej dr hab. Barbary
Ostapiuk, prof. US

„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 11-20
DOI: https://doi.org/10.24335/cvys-hc48

Tomasz Sioda, Virginia Thorley
Tongue-tie in Newborns – a History of Changing Medical Attitudes
„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 21-46
DOI: https://doi.org/10.24335/m3cq-0190

Barbara Ostapiuk
O wielogłosie w sprawie krótkiego wędzidełka języka
„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 47-98
DOI: https://doi.org/10.24335/h40x-9968

Izabela Malicka
Przegląd wybranych klasyfikacji ankyloglosji w kontekście współpracy interdyscypli-
narnej

„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 99-114
DOI: https://doi.org/10.24335/wv7z-hv19

Lilianna Konopska
Audiogenne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją (badania przesie-
wowe)

„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 115-144
DOI: https://doi.org/10.24335/97my-gx55

Marta Wysocka
Akcent wyrazowy w percepcji dorosłych użytkowniczek języka polskiego
„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 145-164
DOI: https://doi.org/10.24335/mrmv-d191

Agnieszka Zdzienicka-Chyła, Katarzyna Sienkiewicz, Jolanta Taczała, Krystyna Mitosek-Szewczyk
Ocena rozwoju mowy u dzieci urodzonych przedwcześnie – badania wstępne
„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 165-176
DOI: https://doi.org/10.24335/d30v-4408

Ludmiła Halczy-Kowalik, Małgorzata Stecewicz
„Będę się na nowo uczył mówić i połykać?”
„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 177-196
DOI: https://doi.org/10.24335/pj3b-wj06

Danuta Pluta-Wojciechowska
Dlaczego o dyslalii trzeba dziś mówić inaczej? O trzech ujęciach dyslalii w polskiej
logopedii

„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 197-226
DOI:  https://doi.org/10.24335/101j-5b27

Aneta Domagała
Karta oceny poziomu graficznego pisma z rejestrem symptomów trudności grafomoto-
rycznych – narzędzie do rozpoznawania problemów w pisaniu u uczniów szkoły pod-
stawowej

„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 227-250
DOI:  https://doi.org/10.24335/vreg-nj93

Monika Łuszczuk
„Na pierwszy rzut oka”, czyli jak wykorzystać obserwację zewnątrzustną w diagnozie
logopedycznej

„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 251-264
DOI: https://doi.org/10.24335/29m7-f394

Ewa Boksa, Andrzej Kominek
Metonimiczne postrzeganie rzeczywistości w języku osób z autyzmem w świetle teorii
Romana Jakobsona

„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 265-276
DOI: https://doi.org/10.24335/cnjy-5w93

Jędrzej Michalik
Kompetencja składniowa w afazji aferentnej motorycznej na przykładzie studium
przypadku

„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 277-294
DOI: https://doi.org/10.24335/mjft-xk53

Natalia Jach-Salamon
Analiza funkcjonowania językowego, poznawczego i społecznego chłopca z autyzmem
jako uczestnika zaplanowanych oddziaływań terapeutycznych – studium przypadku

„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 295-329
DOI: https://doi.org/10.24335/2gjj-xe96

Zbigniew Tarkowski
Logopedia opiekuńcza
„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 331-342
DOI: https://doi.org/10.24335/t43h-3018

Aneta Domagała
REC: Kazimiera Krakowiak Perspektywy wychowania językowego oraz edukacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu w Polsce, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2023, ss. 85
„Logopedia”, 52-1, 2023, s. 343-345
DOI: https://doi.org/10.24335/9dav-db41